Deklaracja dostępności

Świetlica szkolna

Regulamin świetlicy szkolnej

 1. Świetlica działa w ramach Szkoły, spełnia funkcję opiekuńczo- wychowawczą.
 2. Świetlica prowadzi zajęcia w wyznaczonych godzinach :
 • Poniedziałek 12:30-14:40
 • Wtorek 11:40-14:40
 • Środa 11:40-14:40
 • Czwartek 11:40-14:40
 • Piątek 11:40-13:40
 1. Czas pracy świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole, określa Dyrektor szkoły.
 2. Celem świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku, relaksu, działalności kreatywnej i zaspakajanie potrzeb: bezpieczeństwa, sukcesu, uznania, kontaktów społecznych.
 3. Do zadań świetlicy należy:
 • tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów;
 • zaspokojenie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych;
 • wzbogacenie potrzeb przez rozwijanie zainteresowań i zamiłowań;
 • zapewnienie uczniom możliwości indywidualnego rozwoju według posiadanych możliwości;
 • propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
 • wspomaganie rozwoju umysłowego, w tym prowadzenie działalności wyrównawczej;
 • zapewnienie uczniom możliwości rozwoju społeczno-moralnego;
 1. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy.
 2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie wniosku. W pierwszej kolejności są to uczniowie, których oboje rodzice pracują.
 3. Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy na bieżący rok szkolny należy składać u Dyrektora szkoły.
 4. Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej rozpatruje komisja powołana przez Dyrektora na każdy rok szkolny.
 5. Jeżeli dziecko jest pod opieką specjalisty (lekarz, terapeuta, psycholog), rodzic zobowiązany jest poinformować pracowników świetlicy o zaleceniach do pracy z dzieckiem.
 6. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy wychowawczej i opiekuńczej, opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.
 7. Opiekunowie mają obowiązek zapewnienia dziecku aktywnego wypoczynku oraz pomocy w przygotowaniu prac domowych.
 8. Opiekunowie współpracują z nauczycielami wychowanków uczęszczających do świetlicy.
 9. Zasady zachowania wychowanków zawarte są w kontrakcie.
 10. Dziecko ze świetlicy odbierają rodzice lub osoba upoważniona przez rodzica (opiekun ma prawo zweryfikować tożsamość osoby upoważnionej przez rodzica  poprzez sprawdzenie dowodu tożsamości).
 11. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice we wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy.
 12. Wszelkie zmiany dotyczące wyjścia ze świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodzica piśmie.
 13. W przypadku przedłużającej się nieobecności rodzica (60 minut) i braku kontaktu z rodzicem/opiekunem (wychowawca zobowiązany jest wykonać kilkakrotnie telefon na wskazane w karcie numery) fakt ten traktowany jest jako pozostawienie dziecka bez opieki rodzica/opiekuna prawnego i nauczyciel wychowawca stosuje procedurę przewiezienia dziecka do miejsca wyznaczonego przez instytucję wspierającą, wcześniej przeprowadzając rozmowę z Dyrektorem szkoły.
 14. Jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne, które odbywają się na terenie szkoły, dzieci wychodzą na te zajęcia samodzielnie. Uczeń przestaje być wychowankiem świetlicy szkolnej jedynie po dostarczeniu pisemnej deklaracji rodziców z informacją o wypisaniu dziecka.
 15. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu świetlicy w części dotyczącej zasad funkcjonowania świetlicy.
 16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wychowawców zobowiązuje się do sprawowania rzetelnej opieki nad uczniami, w tym:
 • stałego kontrolowania ruchu uczniów podczas zajęć;
 • odnotowania w dzienniku zajęć świetlicy godziny przyjścia uczniów;
 • nadzorowania bezpieczeństwa uczniów podczas gier i zabaw, a także podczas wykonywania zajęć praktycznych;
 • natychmiastowego usuwania usterek i potencjalnych zagrożeń lub ich zgłaszanie konserwatorowi, jeżeli usunięcie samodzielne jest niemożliwe;
 • współpracy z pedagogiem specjalnym i
 1. Uczestnicy świetlicy mają prawo do:
 • życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • zorganizowanej opieki wychowawczej;
 • wsparcia w chwilach trudnych;
 • zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć;
 • poszanowania ich godności osobistej;
 • realizacji potrzeb dziecka.
 1. Uczestnicy świetlicy przestrzegają postanowień zawartych w regulaminie porządkowym, z którym zapoznani są we wrześniu. Podczas zajęć obowiązuje następujący regulamin porządkowy:
 • po przyjściu na zajęcia uczestnicy zgłaszają swoją obecność u wychowawcy;
 • podczas zajęć uczestnicy przebywają w sali świetlicy szkolnej;
 • wychowankowie nie przebywają w świetlicy szkolnej w czasie nieobecności/pod nieobecność wychowawcy w pomieszczeniu;
 • wszyscy uczestnicy dbają o porządek, swoje miejsce pracy i zabawy zostawiają posprzątane;
 • szanują gry i sprzęt do zabaw, korzystają z nich za zgodą nauczyciela oraz zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • podczas zajęć wychowankowie bezpiecznie posługują się nożyczkami i innymi narzędziami;
 • podczas odrabiania zadań domowych uczestnicy świetlicy nie przeszkadzają sobie głośną rozmową i zabawą;
 • uczniowie mogą korzystać z komputerów znajdujących się w pomieszczeniu świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela;
 • podczas korzystania z komputerów obowiązuje Regulamin obowiązujący w sali komputerowej;
 • uczestnicy świetlicy są dla siebie koleżeńscy i serdeczni, używają słów: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”, opiekują się nowymi koleżankami i kolegami.
 1. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
 • dziennik zajęć;
 • oświadczenie rodziców, na podstawie których dokonuje się zapisu dziecka do świetlicy;
 • roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej świetlicy szkolnej.

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

Deklaracja o czasie pobytu dziecka w świetlicy.